98 НУ Свети Свети Кирил и Методий
Начално училище - квартал Илиянци, град София

Документи по организация на работата в училището

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИК

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМИСИЧИЕ 2021

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ

ДЕЙСТВИЯ, КОИЕТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19


ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА РАВЕН СТАРТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

СТРАТЕГИЯ 2016 2020

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2018 2019

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС

 УЧЕБЕН ПЛАН ВТОРИ КЛАС